asamper@icatarragona.com

977 668 414

Divorcis i separacions

Matrimonial

La ruptura conjugal pot ocasionar situacions de molt conflicte, sobretot si hi ha fills pel mig. Quan una parella que s’ha casat o ha conviscut en comú decideix trencar legalment el seu matrimoni o relació de parella de fet, pot fer-ho de mutu acord o no.

Si després de les oportunes negociacions, la parella arriba a un acord, es realitzarà un conveni regulador on quedaran recollits determinats aspectes:

  • Divisió de propietats
  • Possibles pensions de manutenció
  • Períodes de visites amb els fills
  • Custòdia, etc.

En qualsevol cas, cal l’assessorament per part d’advocats especialistes en separacions i divorcis per buscar la situació més avantatjosa del client.

En cas que la separació o el divorci no es realitzen de mutu acord, les condicions seran determinades pel jutjat competent, que dictaminarà la sentència oportuna, buscant per la nostra part les mesures més beneficioses per als seus interessos.

D’altra banda, si les circumstàncies des de la sentència dictada en el seu dia han canviat (una de les parts té menys ingressos, o s’han incrementat, o el fill ha accedit al mercat laboral, etc.), la sentència pot ser modificada.