asamper@icatarragona.com

977 668 414

Consultoria responsabilitat social

Alejandro Samper forma part de l’equip de la consultoria especialitzada en responsabilitat social corporativa, ISR Consulting (www.corebalance.es), creadora de l’innovador model Core Balance®, el qual s’anticipa a les exigències de com mostrar la informació financera (que reclama la nova Directiva de la Unió Europea), i que es basa en poder mostrar de manera objectiva els valors dels impactes socials, mediambientals i econòmics.Així mateix, dóna suport a la figura de l’Compliance Officer, matèria en la qual Alejandro Samper és expert.

El model Core Balance® ve incorporat amb totes les legislacions en matèria de sostenibilitat i legalitat i és, en definitiva, una eina que possibilita els informes integrats, donant una visió completa de l’empresa des del punt de vista del valor econòmic, social i mediambiental a tots els grups d’interès (stakeholders). Amb el Core Balance® donem solució al problema que hi ha en l’actualitat consistent en la dificultat de posar tota aquesta informació estructurada d’una forma homogènia perquè totes les companyies puguin reportar al mercat aquesta informació. Una nova generació de reporting, garantint que les companyies donin tota la informació perquè els grups d’interès estiguin informats.

Procurem una metodologia potent i homogènia, i més transparent, perquè ho fa possible la comparabilitat, a través d’un percentatge CB segons el sector.

El model core Balance® mitjançant l’estructura de la seva eina informàtica facilita l’emissió dels informes requerits pel codi de bon govern d’una forma transparent i de traçabilitat clara a les exigències de RSC i de rendició de comptes.

Pla de prevenció de riscos laborals

El Codi Penal preveu, en el seu article 31 bis, que l’existència prèvia d’un model de vigilància i control de prevenció de delictes pot arribar a eximir l’empresa de la seva responsabilitat penal.

El plantejament per tant és que, en cas de perpretació d’un delicte, l’empresa no hagi d’assumir responsabilitats si ha estat diligent. Aquest enfocament implica l’establiment d’un pla de prevenció (Compliance Pla), basat en la gestió de riscos per prevenir els delictes, com el blanqueig de capitals, delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, contra el medi ambient, contra la propietat intel·lectual i industrial, etc.

A més d’oferir un pla de prevenció de riscos penals, amb el seu corresponent canal ètic i model de resposta, l’informe Core Balance® permet que l’esmentat Pla de Compliment Normatiu sigui altament enriquit, donant suport a la figura de l’Compliance Officer, perquè garanteix el compliment de la normativa.